Historisch-geografische publicaties

Vanaf 1981 tot heden, gerangschikt naar jaar van verschijnen

 MOTTO

“Zo kent God de wereld, want Hij heeft haar, voordat Hij haar schiep, eerst als het ware van buitenaf in Zijn geest ontworpen, terwijl wij de regel ervan niet kennen, omdat wij er middenin leven en haar reeds gemaakt aantreffen.” 

“Men kan de dingen dus leren kennen door er van buitenaf naar te kijken?”

“De kunstmatige dingen, doordat we in onze geest de handelingen van de maker opnieuw doorlopen. Niet de natuurlijke dingen, want die zijn niet het werk van onze geest.”

Umberto Eco: De naam van de roos.

Wat betekenen de kleuren in deze lijst van publicaties?

– zwart: boeken, hoofdstukken in boeken, artikelen en recensies

– grijs: Stiboka-, Staring-, Alterra- of RAAP-rapport (zogenaamde grijze literatuur)

– rood: deze publicatie lezen: gebruik de link  

IN VOORBEREIDING

Bont, Chr. de, Wel gegraven, niet beschreven; geografische botsinkjes op een interdisciplinair historisch speelveld (werktitel).

IN DRUK

Momenteel niets.

GEPUBLICEERD

2021

Bont, Chr. de, Velisinburch; een mogelijke vroegmiddeleeuwse ringwalburg bij Velsen. Gepubliceerd op www.academia.edu Lukt het niet om het artikel binnen te halen? Mail naar: paganellusminor@gmail.com en ik stuur het je op.

Bont, Chris de, en Lauran Toorians, Atlas Cultuurhistorie Landschapspark Pauwels; cultuurlandschap, historische geografie, monumenten, archeologie. Rhenen, Paganellus Minor. Ook gepubliceerd op: www.academia.edu Lukt het niet om het artikel binnen te halen? Mail naar: paganellusminor@gmail.com en ik stuur het je op.

2017

Bont, Chr. de.,‘Bij ons in de Haagse Beemden’. Bespreking van: Eynde, Guido van den, en Lauran. Toorians (red.), 2016. Op zand, veen en klei; liber amicorum Karel Leenders bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. Verloren. Hilversum. In: Noordbrabants Historisch Jaarboek (NHJ), jaargang 34, (2017), p. 210-212.

Bont, Chr. de, Water, vriend en vijand van de Betuwse mens; een historische geografie van het midden-Nederlandse rivierengebied. Klankbeeld van 70 minuten, uitgegeven bij het vijftigjarig jubileum van de Historische Kring Kesteren en Omstreken. Paganellus Minor Rhenen. Bij deze gelegenheid is het klankbeeld verspreid onder de leden van de HKK&O, maar de DVD is voor € 7,50  verkrijgbaar in het Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren.

Bont, Chr. de, ‘Een roepende vanonder de kaasstolp; dilemma’s van een historisch geograaf in de ARO’. In: Jaarverslag van de Adviesraad Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) van de Provincie Noord-Holland.

Bont, Chr. de, Mannen van meer dan zes voet, met schouders als Atlassen. Bespreking van: J.E. Abrahamseen A. van der Zee (red.), 2016. Atlas van de Schie; 2500 jaar werken aan land en water. Uitgeverij Toth, Bussum. en M. IJsselstijn en Y. van Mil, 2016. Atlas van het Westland; 10.000 jaarruimtelijke ontwikkeling. Uitgeverij Toth, Bussum. In: Het Nederlands landschap; tijdschrift voor landschapsgeschiedenis, 34ste jaargang, nr. 3, p. 56-58

2015

Bont, Chr. de, Dood tij; een reactie op: M. Mijnssen-Dutilh, Het Eemmoeras en de ontginning van Bunschoten en Eemnes in de Waterstaatskroniek Vallei & Eem 777-2011. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 23ste jaargang, 2014-2, p. 82-83.

Bont. Chr. de, Digging the river; the historical geography of the Amstel area (800-1275 AD) In: Kluiving, Sj. and G.J. Borger. Fluvial history in the Vecht-Amstel area 800-2000 BP. Netherlands Journal of Geosciences.

2014

Bont, Chr. de, 2014. Amsterdamse boeren; een historische geografie van het gebied tussen de duinen en het Gooi in de middeleeuwen, deel 2 in de reeks ‘Waterstaat, cultuur en geschiedenis’. Hilversum.

Kok, R.S., Bont, Chr. de, Frank, C.J.B.P., Jong, J. de, Neefjes, J.W.P.M., 2014.  Vianens verleden verzameld; een interdisciplinaire inventarisatie en waardering van het landschappelijk en stedenbouwkundig erfgoed in de gemeente Vianen. RAAP-Rapport 2894.

Bont, Chr. de, Bont, Genieten van Beemstervolk; bespreking van: Bossaers, K., en C. Misset (red.), 2012. 400 jaar Beemster, 1612-2012. Stichting Uitgeverij Noord-Holland. Wormerveer. Historisch-Geografisch Tijdschrift, 32ste jaargang, nummer 1.

Bont, Chr. de, 2014. 1000 jaar geleden; de oudste geschiedenis van Katwoude in vogelvlucht. In: Brinkkemper, D., 1000 jaar Katwoude. z.p., p. 12-15. (door een productiefout zijn de kaarten in mijn bijdrage in zwart-wit afgedrukt in plaats van in kleur. Eén mailtje naar paganellusminor@gmail.com en ik mail ze U, gratis natuurlijk)

2013

Bont, Chr. de, 2012. Friezen in het veen; historisch-geografische overwegingen over de herkomst en taal van de ontginners van de Hollandse venen. In: R.H. Bremmer en M.A.C. de Vaan (red.), Spoaren fan Frysk en de Friezen yn Noard-Hollân / Sporen van het Fries en de Friezen in Noord-Holland. In: It Beaken; tydskrift fan de Fryske Akademy, jiergong 74, 2012. nûmer 1/2, p. 33-62.

2012

Bont, Chr. de, en P. Kleij, 2012. Tussen Oer-IJ en Bamestra; het Zaanse veenmoeras en zijn eerste bewoners vanaf de prehistorie tot ca. 900 n. Chr. In: Beukers, E. en C. van Sijl (red.), De geschiedenis van de Zaanstreek, deel 1, p. 10-23.

Bont, Chr. de, en P. Kleij, 2012. Tussen Crommenije en Twiske; ontginning, bewoning en waterbeheer in de Zaanstreek tussen ca. 900 en 1500. In: Beukers, E. en C. van Sijl (red.), De geschiedenis van de Zaanstreek, deel 1, p. 24-61.

Bont, Chr. de, 2012. Middeleeuws veen en middeleeuwse veenboeren; het topografisch archief als bron voor een driedimensionale reconstructie van het vroegmiddeleeuwse westnederlandse veenlandschap. In: Historisch Geografisch Tijdschrift (themanummer veenweidegebied; geschiedenis, heden, toekomst), 30ste jaargang nr. 1, p. 15-26. (enigszins aangepaste versie van: Bont, Chr. de, 2009. Middeleeuws veen en middeleeuwse veenboeren; het topografisch archief als bron voor een driedimensionale reconstructie van het vroegmiddeleeuwse westnederlandse veenlandschap. In: Grondboor & Hamer (Veenspecial), jrg. 63, nr. 3/4, p. 85-93).

Bont, Chr. de, 2012. Twee atlassen, één gedachte; bespreking van: Vos, P.C., J. Bazelmans, H.J.T. Weerts en M.J. van der Meulen (red.). 2011. Atlas van Nederland in het Holoceen. Amsterdam, en van: Borger, G.J., F. Horsten, H. Engel, R. Rutte, O. Diesfeld, I. Pané en A. de Waaijer, 2011. Twaalf eeuwen ruimtelijke transformatie in het westen van Nederland in zes kaartbeelden. OverHolland, 10/11, p. 4-124. In: Historisch Geografisch Tijdschrift, 30ste jaargang nr. 1, p. 69-75.

2011

Bont, Chr. de (red.), 2011. J.A.J. Vervloet, L.J. Keunen, R. van Beek, B.J. Groenewoudt, Th. Spek, Over het IJsselland; cultuurhistorie en transdisciplinariteit in Salland en de Achterhoek; verleden, heden en toekomst van de externe integratie in het Oost-Nederlandproject (2004-2008). Amersfoort.

Bont, Chr. de, 2011. Het verhaal van de ontginningen; map tells the story of land reclamation. In: Dorland, G. van, et al. (red.), Kennis in Kaarten; mapping research; atlas van Wagenings onderzoek naar onze groene leefomgeving. Wageningen, p. 24-25.

Onderstal, J. en Bont, C.H.M. de. 2011. De ambachtelijke wortels van de Wageningse kaart. In: Dorland, G. van, et al. (red.), 2011. Kennis in kaarten; mapping research; atlas van Wagenings onderzoek naar onze groene leefomgeving. Wageningen, p. 7 – 9.

2010

Bont, Chr. de, 2010. Gaten in de kaas (reactie op Guus Borgers bespreking van Chris de Bont, 2008. Vergeten Land; ontginning, bewoning en waterbeheer in de westnederlandse veengebieden (800-1350). Dissertatie Wageningen Universiteit in het Historisch Geografisch Tijdschrift, 27ste jaargang (2009), nr. 3, p. 138-141. In: Historisch Geografisch Tijdschrift, 28ste jaargang, nr. 2.

Bont, Chr. de, P. van der Jagt, P. Visschedijk en B. de Vries, Erfelijk Belast; groenblauwe structuren als DNA van de stad. Alterra-rapport. Wageningen (manuscript ingeleverd 12-12-2010 maar SAT zal jammergenoeg waarschijnlijk nooit meer verschijnen).

2009

Breman, B.C., T.J. Weijschedé en C.H.M. de Bont, 2009. Verkenning van een landschapsimpactanalyse; een uitwerking voor drie deelgebieden in het Groene Hart. Alterra-rapport 1972. Wageningen.

Bont, Chr. de, 2009. Inleiding. In: Bont, Chr. de, et al. (red.) 2009. De Betuwe aangekaart; een historische topografie. In: Terugblik, Jaarboek Stichting Tabula Batavorum 10, p. VII-VIII.

Bont, Chr. de, 2009. Onder de Betuwe. In: Bont, Chr. de, et al. (red.) 2009. De Betuwe aangekaart; een historische topografie. Terugblik, Jaarboek Stichting Tabula Batavorum 10, p. 1-12

Bont, Chr. de, M. Potjer en M. van Veen-Liefrink (red.), 2009. De Betuwe aangekaart; een historische topografie. Terugblik, Jaarboek Stichting Tabula Batavorum 10

Bont, Chr. de, 2009. Twee vechten om de Eem…; over de ontginningsgeschiedenis van Eemnes. In:  Geschiedenis van Eemland; Baarn, Soest, Eemnes (themanummer). Tussen Vecht en Eem, tijdschrift voor regionale geschiedenis, jaarg. 27 (2009), nr. 3

Bont, Chr. de, 2009. Middeleeuws veen en middeleeuwse veenboeren; het topografisch archief als bron voor een driedimensionale reconstructie van het vroegmiddeleeuwse westnederlandse veenlandschap. In: Grondboor & Hamer (Veenspecial), jrg. 63, nr. 3/4, p. 85-93.

Bont, Chr. de, 2009. Veenontginningen en veenkoloniën. In: De Bosatlas van ondergronds Nederland. Groningen, p. 15.

Bont, Chr. de, 2009. Schoone cleijlanden bewassen met gras; een schets van de ontginnings-, bewonings- en waterstaatsgeschiedenis van de Langstraat. In: Wikaart, V., H. van Engen, K.A.H.W. Leenders, C.H.M. de Bont, P.J.M. Martens, I.S. Zonneveld, H. Werther. De onderzoekscommissie naar de aanwassen in de Verdronken Waard (1521-1523) ‘Nijet dan water ende wolcken’. Tilburg, p. 47-61.

Bont, Chr. de, 2009. Toelichting bij de reconstructiekaart van de Biesbosch en het estuarium van de Langstraat in de zestiende eeuw (inclusief kaartbijlage). In: Wikaart, V., H. van Engen, K.A.H.W. Leenders, C.H.M. de Bont, P.J.M. Martens, I.S. Zonneveld, H. Werther. De onderzoekscommissie naar de aanwassen in de Verdronken Waard (1521-1523) ‘Nijet dan water ende wolcken’. Tilburg, p. 120-121.

Bont, Chr. de, 2009.Venen rondom het Gooi; middeleeuwse veenontginningen tussen Vecht en Eem (ca. 800-1350). In: Tussen Vecht en Eem; tijdschrift voor regionale geschiedenis (Canonnummer), 2009, nr. 1 webversie: venster 7 van de Canon van Regionale Geschiedenis van het gebied tussen Vecht en Eem; www.tussenvechteneem.nl/canon

Chr. de Bont, 2009. Rijnlands staat van water. Bespreking van: Tielhof, M. van, en P.J.E.M. van Dam, 2006. ‘Waterstaat in stedenland; het hoogheemraadschap van Rijnland voor 1857’. Uitgeverij Matrijs. Utrecht. In: Historisch-Geografisch Tijdschrift.

Bont, Chr. de, 2009. Vergeten land; ontginning, bewoning en waterbeheer in de Westnederlandse veengebieden (800-1350). Dissertatie Wageningen Universiteit (de dissertatie uit 2008 – zie hieronder – is in 2009 ook verschenen in de reeks Alterra Scientific Contributions, 27. Wageningen) DEZE PUBLICATIE IS NU BESCHIKBAAR OP INTERNET, in beide versies die inhoudelijk volkomen identiek zijn.

2008

Bont, Chr. de, 2008. Het Reestdal; Weerribben en Wieden; Staphorst-Rouveen; Markermeer; Landschap van Rijn en Waal; Cope-ontginningen; De Utrechtse en Hollandse plassen; Grote laagveenpolders in de delta; De Biesbosch; Bossche Broek; In: H. van Blerck et al., Canon van het Nederlandse landschap. z.p., p. 52, 55, 56, 71, 79, 87, 88, 107, 108, 131.

Bont, Chr. de, 2008. Vergeten land; ontginning, bewoning en waterbeheer in de Westnederlandse veengebieden (800-1350). Dissertatie Wageningen Universiteit (in 2009 ook verschenen in de reeks Alterra Scientific Contributions, 27. Wageningen) DEZE PUBLICATIE IS NU BESCHIKBAAR OP INTERNET, in beide versies die inhoudelijk volkomen identiek zijn.

2007

Bont, Chr. de, 2007. Verstofte kades; de historisch-geografische inbreng in de discussie over de veiligheid van veenkaden in Nederland. In: J.J.J.M. Beenakker, F.H.Horsten, A.M.J. de Kraker & H. Renes (red.), 2007. Landschap in ruimte en tijd; liber amoicorum aangeboden aan prof.dr. Guus J. Borger bij gelegenheid van zijn 65e verjaardag en bij afscheid als hoogleraar in de historische geografie aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Amsterdam, p. 56-65 en 227-229.

2006

Bont, Chr. de, 2006. Tussen Amutha en Wesepa; bouwstenen voor een historisch-geografische beschrijving en waardering van de Bloemendaler polder en Gemeenschapspolder onder de gemeenten Muiden en Weesp. Ongenummerd Alterra-rapport.

Bont, Chr. de, 2006. Onder de Biesbos; historisch-geografische en naamkundige bouwstenen voor een reconstructie van het in 1421 verdronken middeleeuwse cultuurlandschap van de Groote Waard. In: Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 15, nr. 2, p. 47-65. [deze publicatie lezen ?]

2005

Chr. de Bont en G.J. Maas, 2005. Tussen Grave en Gennep en Arcen en Velden; archeologische verwachtingen langs de boorden en in het winterbed van de Maas in het stuwpand Grave en het stuwpand Sambeek vanuit fysisch- en historisch-geografisch perspectief. Alterra rapport nr. 1174. Wageningen.

Bont, Chr. de, 2005. Gelders waterschalie. In: Gelderland literaire reis langs het water; bloemlezing. Stichting Achterland. Zeist, p. 6-17.

Bont, Chr. de, 2005 (verschenen 2007). De veenweide in historisch perspectief: remmen of doorstarten. In: Rienks, W., en A. Gerritsen (red.), Veenweide 25x belicht; een bloemlezing van het onderzoek van Alterra UR. Alterra speciale uitgaven, 11, p. 14-15.

Weerts, H.J.T., Cleveringa, P., Hendriks, J.P.C.A., Bont, C.H.M. de, Maas, G.J., Meijer, T., & Smit, B. (2005). The last avulsions of the Rhine (1421). In: 8th international conference on fluvial sedimentology; abstracts  (pp. 315). [S.l.]: [s.n.].

Chr. de Bont, 2005. Bespreking van: S. van den Bergh, Verdeeld land. De geschiedenis van de ruilverkaveling in Nederland vanuit een lokaal perspectief, 1890-1985 (Dissertatie) Wageningen 2004, Historia Agriculturae XXXV; Groningen, Wageningen. In: Bijdragen en Mededelingen Geschiedenis van Nederland, p. 88-90.

Ritsema, C.J., C.H.M. de Bont en J.J.H. van den Akker, 2005. Nooit meer Wilnis?; veldwerk nodig om veendijkbreuken te voorkomen. Boomblad 17, nrs. 5/6.

2004

Bont, Chr. de, 2004. The significance of the Dutch historical GIS Histland; the example of the mediaeval peat landscapes of Staphorst-Rouveen and Vriezenveen. In: Palang, H., et al. (ed.) European rural landscapes; persistence and change in a globalising environment. Dordrecht – Boston – London, p. 345-358.

Bont, Chr. de, 2004. Kijken in de dijken; bouwstenen voor een historisch-geografische typologie van veenkades in Nederland. Ongenummerd Alterra rapport. Wageningen

Bont, Chr. de, 2004. Homines manentes apud Amestelledamme;  Legendabeschrijving bij de kaarten, schaal 1:50.000, ‘natuurlijk landschap 800 na Chr.’, ‘Ontginning en bewoning 1000-1250’ en ‘Waterstaat en waterbeheer 800-1850’. Ongenummerd Alterra rapport. Wageningen.

Weerts, H.J.T., B. Maskake, G.J. Maas, C.H.M. de Bont, G.A.M. Kruse, Veldkamp, J.G. en R.W. Vernes, 2004.  Aandachtsgebieden veenkaden; inventariatie van gebieden met veenkaden of kaden op veenondergrond. STOWA-rapport 36. Utrecht.

2003

Bont, Chr. de, 2003. A Dutch Atlantis five meters below sea level; reconstructing the medieval landscape of the Groote Waard. In: Unwin, T., and Th. Spek, European landscapes; from mountain to sea. Tallinn, p. 23-29.

Bont, Chr. de, 2003. Cultuurhistorie van de Langstraat: als fijn bladerdeeg. In: Strootman, B., et al., Lijnen in een gelaagd land; beheers‑ en ontwikkelingsperspectief voor De Langstraat vanuit een cultuurhistorische invalshoek. Amsterdam, p. 8-27.

Bont, Chr. de, 2003. Cultuurhistorie. In: Strootman, B., et al., Knopen aan de Winterdijk; ontwerpen voor herontwikkeling van vijf historische knooppunten in De Langstraat. Amsterdam, p. 8-22.

Bont, Chr. de, et al., 2003. Veenkades in beeld. In: Het Waterschap, 88ste jaarg. (Special Veenkades), p. 18-20.

Bont, Chr. de, en J.R. Mulder, 2003. Kastelen in het landschap, toelichting bij de kaart van kastelen, adelijke huizen, begraven hofsteden en steenen kamers in de Betuwe. In: Bont, Chr. de, K. van Ingen en R. Hartman (red.), 2003. De Betuwe op slot; over kastelen en adelijke huizen. Terugblik, Jaarboek Stichting Tabula Batavorum 4.

Bont, Chr. de, 2003. De landschapsontwikkeling en cultuurhistorisch geschiedenis. In: Kekem, A.J. van (red.) Het ABC van het herinrichtingsgebied Schouwen-West; een integraal bodemkundig-hydrologisch en cultuurhistorisch onderzoek. Alterra-rapport nr. 317. Wageningen, p. 57-83 en 112-113.

Bont, Chr. de, en G.J. Maas, 2003. Tussen Grave en Ravenstein; archeologische verwachtingen langs de boorden en in het winterbed van de Maas vanuit fysisch- en historisch-geografisch perspectief. Alterra-rapport 762. Wageningen.

Chr. de Bont, 2003. Haarzuilens-Eiteren; beknopte historisch-geografische beschrijving en kartering van het cultuurlandschap in delen van de gemeenten Vleuten, Harmelen en IJsselstein. In: F. Brouwer, Bodemgeografisch onderzoek in het strategisch groengebied Utrecht-West. Alterra-rapport 567 (§2.4.).

2002

Bont, Chr. de, 2002. Turf en De Kruiken; het eind van het slagturven in de Oostambachten van Delfland. Historisch-Geografisch Tijdschrift 20ste jaarg. nr. 3, p. 34-38. (Nationaal Archief Special).

Bont, Chr. de, en K. van Ingen (red.), 2002. Niets nieuws onder de zon; 700 jaar criminaliteit in het Rivierengebied. Terugblik, Jaarboek Stichting Tabula Batavorum 3.

Bont, Chr. de, 2002. Grebbegeest; zeven gedichten vervaardigd in opdracht van 75 jaar Utrechts Landschap. z.p.

Bont, Chr. de, 2002. Aan de oevers van Meer en Vecht; een historisch-geografische verkenning van het cultuurlandschap in de landinrichting Vechtstreek ter ondersteuning van bodemkundig en archeologisch onderzoek. In: Brouwer, F., S.P.J. van Delft en R.H. Kemmers, Landinventarisatie en ruimtelijke systeemanalyse van het herinrichtingsgebied De Vechtstreek, fase 2: resultaten van een bodemgeografisch onderzoek. Ongenummerd Alterra rapport. Wageningen.

Eck, W. van, W. Hamminga, H.S.D. Naeff. C.H.M. de Bont en E.P. Querner, Nederland in plannen; voorbeelden aan de hand van de Nieuwe Kaart van Nederland. Alterra Wageningen-UR. Wageningen.

Bont, Chr. de, J. Neefjes, R. Siemens en A Hoogeveen, 2002. Kwaliteitsimpuls cultuurhistorie Landsdeel Oost. Nieuwland. Wageningen.

J.M.J. Farjon, J.M.J., C.H.M. de Bont, J.T.R. Kalkhoven, A.J.M. Koomen en W. Nieuwenhuizen. 2001. Naar een Steekproef Landschap; ontwerp van een methode en pilotstudy. Alterra rapport 359. Wageningen

Stuyt LCPM, FJE van der Bolt, CHM de Bont, NW van den Brink, I Immink, JE Groenenberg, LWG Higler, WC Knol, J Kros, AJM Koomen, GJ Maas, A Makaske, J Runhaar, FP Sival (2002) Effecten van overstromingen op LNC-waarden, landbouw, natuur en milieu. Een globale verkenning van effecten en schade ten gevolge van overstroming van landbouw- en natuurgebieden. Alterra rapport. Wageningen.

2001

Bont, Chr. de, 2001. De kassen staan blank; historische wortels van wateroverlast in Delfland. In: Soens, T., en E. Thoen (red.) Tussen politiek, economie en ecologie: waterbeheer in het verleden. Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis, p. 25-38.

Bont, Chr. de, 2001. Achter de IJssel. In: Overijssel in letteren; bloemlezing. Stichting Achterland. Zeist, p. 9-17.

Bont, Chr. de, 2001. Het Veluwse paradijs. In: Veluwe in verzen; bloemlezing. Stichting Achterland. Zeist, p. 10-19.

Mücher, C.A., H.A.M. Thunissen, C. de Bont, J. Clement, H, Kramer en A.J.M. Koomen, 2001. Toepassing IKONOS satelietbeelden in het Meetnet Landschap. Alterra-rapport. Wageningen.

Stuyt, L.C.P.M., et al. (2001) Sival: Effecten van overstromingen op LNC-waarden, landbouw, natuur en milieu; een globale verkenning van effecten en schade ten gevolge van landbouw- en natuurgebieden. In: Wat als we nat gaan?; een beschouwing van de stand van zaken. Waterloopkundig Laboratorium. Delft.

Bont, Chr. de, G.H.P. Dirkx, G.J. Maas, H.P. Wolfert, O. Odé, m.m.v. G.K.R. Polman, 2001. Aardkundige en cultuurhistorische landschappen van de Biesbosch; beschrijving en waardering als bouwstenen voor de effectevaluatie en het landschapsontwikkelingsconcept voor rivierverruiming. Alterra-rapport 121. Wageningen.

2000

Bont, Chr. de, 2000. Delfts Water; tweeduizend jaar bewoning door waterbeheer in het Delftse. Zutphen.

Bont, Chr. de, 2000. Delft’s Water; two thousand years of habitation and watermanagement in and around Delft. Zutphen.

Bont, Chr. de, en G. Maas, 2000. Knocking on Gelder’s Door; integrated Water Management and Habitation along the River Rhine in the Dutch-German border region in the past, today and in the near future. An excursion guide. Alterra Wageningen.

Bont, Chr. de, en J.A.J. Vervloet, 2000. Vanaf de Belvédère; een cultuurhistorische blik op ’s-rijks waterstaat. In: MER-nieuws, nr. 23, p. 4-5.

Bont, Chr. de, 2001. Slechts een Stichtse rimpeling. In: Utrechtse Heuvelrug dichterlijk domein; bloemlezing. Stichting Achterland. Zeist, p. 10-19.

Bont, Chr. de, 2000. Bathmen, dorp en enk; een historisch-geografische verkenning van een deel van de gemeente Bathmen ter inbedding van archeologisch onderzoek. Ongenummerd Alterra rapport. Wageningen.

Bont, Chr. de, en R. Haring, 2000. Tussen Lomm en Hasselt; een gecombineerde historisch-geografische en landschappelijke verkenning van de genese van het Lutsveld en omgeving (Midden-Limburg). DLO-Staring Centrum. Wageningen.

1999

Bont, Chr. de, 1999. Cracks in the delftware; a new regional identity for the mediae­val country­side within the urban environment of the city of Delft in the Dutch province of South‑Holland. In: Setten, G., T. Semb en R. Torvik (ed.), Shaping the land. Vol II: The role of landscape in yhe constitution of national and regional identity. Papers from The Department of Geography University of Trondheim, nr. 27. Proceedings from the 1998 meeting of the Permanent Europe­an Confe­rence for the study of the Rural Landscape Røros‑Trondheim, p. 362-373. Trondheim.

Bont, Chr. de, 1999. Gelderse verbeelding. In: Gelderse streken in poëtisch perspectief; bloemlezing, p. 6-17. Zeist.

Bont, Chr. de, J. Donders en P. Smeets, 1999. Hoe vitaal is ons platteland? Excursieverslag van de Rijksplanologische en Rijksmilieuhygiënische Commissie op 17 september 1999. Wageningen.

1998

During, R., Chr. de Bont, M. Jökövi en J. Luttik, 1998. Een retraiteruimte voor de Rand­stad. Cultuurhistorische impulsen voor het Groene Hart. In: Jaarboek 1998 van het DLO‑Staring Centrum, p. 9‑24. Wageningen.

Bont, Chr. de, 1998. The cyclone’s eye: Historical dynamics and valuation in the man made landscapes of the Netherlands. In: Sereno, P., en M.L. Sturani (ed.), Rural landscape between state and local communities in Europe; past and present. Proceedings of the 1994 meeting of the Standing Europe­an Confe­rence for the study of the Rural Landscape at Torino, p. 203-213.  Torino.

1997

Bont, C. de, 1997. Modderen aan de voet van het Gooi; de betekenis van het topo­grafisch archief van de middeleeuwse veenontginning Loosdrecht. In: Tussen Vecht en Eem, Tijd­schrift voor Regionale Geschiedenis 15, nr 2, pp. 52-60.

Gielens, F.P.G.M., G. Schut, C. de Bont, M. Krauwer en G. Schets, 1997. Cultuurhistorie: historische geografie, archeologie en monumenten; achtergronddocument bij de Omge­vingsplannen Gelder­land. Provincie Gelderland. Arnhem.

Bont, Chr. de, 1997. Een kwestie van tijd; cultuurhistorische elementen en structuren in het gebied rond Eindhoven, geïnventa­riseerd, beschreven en gewaardeerd ten behoeve van de deelstudie Natuur en Landschap van de Trajectnota MER Tangenten Eindho­ven. Rapport 520. DLO‑Staring Centrum. Wageningen.

Bont, Chr. de, 1997. Gegist bestek; naar een historisch‑geogra­fisch GIS, proefonderzoek Gelderse Vallei. Rapport 576. DLO‑Staring Centrum. Wageningen.

1996

Bont, C. de, 1996. Provinciale belangstelling voor historische land­schappen. In: Gelders Erf­goed 1996-4, pp. 2-5.

Bont, C.H.M. de, m.m.v. M. Krauwer, 1996. Gelre, oud land, nieuwe tekens; beschrij­ving, waardering en planologische doorwerking van historisch-landschappelijke regionale karakteristieken in de provincie Gelderland. Rapport 421. DLO-Staring Centrum, Wage­ningen.

Visscher, H.C.J., E. Graafstal, S. Wentink, C. de Bont, G.H.P. Dirkx en T. Spek, 1996. Engen in bodembeschermingsgebieden in de pro­vincie Utrecht. Inventarisatie, bedrei­ging en bescherming van oude landbouwgronden met archeologische waarde. RAAP‑Rapport 117. Stichting RAAP/DLO‑Staring Centrum, Amsterdam/Wagenin­gen.

1995

Bont, C.H.M. de, 1995. Bewonings- en ontginningsgeschiedenis. In: H. Rosing. Bodemkaart van Nederland 1:50 000; toelichting bij de kaartbladen blad 9 West Texel (gedeelte­lijk) – 14 West Medem­blik; blad 14 Oost Medemblik – 15 West Stavoren (Noordhol­lands gedeelte); blad 19 West Alkmaar. DLO-Staring Centrum, Wagenin­gen, pp. 37-55.

Dirkx, G.H.P., Th. Spek en Chr. de Bont, 1995. Bodembescherming Utrechtse Engen. Interim rapportage. Verkennend bodemonderzoek. Report Winand Staring Centre Wageningen. 41 pp.

1994

Bont, C. de, 1994. Toekomst voor de natuur in de Gelderse Poort; historische geografie: inven­tarisatie en waardering. Rapport 298.3. DLO-Staring Centrum, Wageningen.

Bont, C. de, 1994. Reclamation patterns of peat areas in the Nether­lands as a mirror of the mediaeval mind. In: J. Bethemont (ed.). L’avenir des paysages ruraux européens entre gestion des héritages et dynamique du changement. Conférence européenne permanente pour l’étude du paysage rural; colloque de Lyon, 9-13 juin 1992. Uni­versité Lumière Lyon 2/Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon, pp. 57-64. Tevens verschenen in: Wagenin­gen Studies in Histori­cal Geography 2 (1994), pp. 61-68.

Bont, C. de, 1994. Angewandte Historische Geographie und ‘Naturen­twicklung’: das Naturen­twicklungs­gebiet ‘Gelderse Poort’ im niederländischen östlichen Flußgebiet. In: Kulturland­schaft, Zeit­schrift für Angewandte Historische Geographie 4, pp. 19-23.

Bont, C. de, 1994. Over de hei; routebeschrijving. In: F.D. Zeiler. Onder de hei; archeolo­gische en historisch-geografische land­schapselementen in het Gooi. Matrijs, Utrecht, pp. 117-129.

Harms, W.B., en J. Roos-Klein Lankhorst (eindred.), m.m.v. C.H.M. de Bont, M. Brink­huijsen, W. van Eck, J.M.J. Farjon, H.J.J. Kroon, J.P. Knaapen, W.C. Knol, K.R. de Poel, J.G.M. Rademakers, M.B. Schöne en H.P. Wolfert, 1994. Toekomst voor de natuur in de Geld­erse Poort; planvorming en evaluatie. Rapport 298.1. DLO-Staring Centrum, Wagenin­gen/Grontmij, De Bilt.

1993

Bont, C.H.M. de, 1993. Overlaat; de rivier getemd. In:  Barends, S., H. Renes, T. Stol, H. van Triest, R. de Vries en F. van Wouden­berg (eds) (1993). Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes; Historische landschapselementen in Nederland. Matrijs, Utrecht (2e druk 1993, 3e druk 1994, 4e druk 1997), pp. 34-35.

Bont, C. de, 1993. ‘…Al het merkwaardige in bonte afwisseling…’; een historische geografie van Midden- en Oost-Brabant. Bijdragen tot de Studie van het Bra­bantse Heem 36. Stichting Brabants Heem, Waalre.

Bont, C. de, 1993. Brabantse cultuur natuurlijk! Historisch-geogra­fisch onderzoek in Noord-Brabant. In: Brabant Natuurlijk; Tijd­schrift van de Brabantse Milieufederatie 15, nr 4, pp. 25-28.

Bont, Chr. de, 1993. Bos, heide, zand en een weinig akkerland; een histo­risch-geogra­fische karte­ring en korte beschrij­ving van het cultuur­land­schap van de Eder- en Ginkelse Heide ten noorden van de Ver­lengde Arnhemse Weg. DLO-Staring Centrum rapport 229.

1992

Bont, C. de en A.D.M. Veldhorst, 1992. Atlas van perceelsnamen in het Gelders rivierenge­bied; deel 1 de Midden-Betuwe. DLO-Staring Centrum, Wageningen.

Bont, C. de, 1992. Leaving the church behind. A model for predicting early mediaeval settle­ment locations in the sandy areas of the Dutch province of North Brabant, In: Verhoeve A. en J.A.J. Ver­vloet (eds). The transformation of the European rural landscape: methodological issues and agrarian change 1770-1914; papers from the 1990 meeting of the Standing European Conference for the Study of the Rural Landscape. National Fund for Scienti­fic Research, Brussels. Tevens verschenen als: Tijdschrift van de Belgische Vereniging voor Aardrijkskundige Studies, Vol. 61 (1992) 1, pp. 12-22. Tevens versche­nen in: Wageningen Studies in Historical Geo­graphy 1 (1992), pp. 61-68.

Bont, C. de, H.H.M. Meyer en W.H. Wimmers, 1992. Excursion to Gooi­land, In: Verhoe­ve A. en J.A.J. Vervloet (eds) The transformation of the European rural landscape: methodological issues and agrarian change 1770-1914; papers from the 1990 meeting of the Standing European Conference for the Study of the Rural Landscape. National Fund for Scienti­fic Research, Brussels. Tevens verschenen als: Tijdschrift van de Belgische Vereniging voor Aardrijkskundige Studies, Vol. 61 (1992) 1, pp. 12-22. Tevens versche­nen in: Wageningen Studies in Historical Geo­graphy 1 (1992), pp. 307-318.

1991

Bont, C. de, 1991. An­ge­wandte Historische Geographie – ihr Beitrag zur Grundlagenfor­schung. Kulturlandschaft. In: Zeitschrift für Ange­wandte Historische Geogra­phie 1, pp. 84-88.

Bont, C. de, 1991. Het historisch-geografische gezicht van het Neder­sticht; een cultuurhis­tori­sche landschapsverkenning van de pro­vincie Utrecht. Rapport 133. DLO-Staring Centrum, Wageningen.

Bont, C. de, 1991. De heilige en de hertog; een historische geografie van de zogenaamde oude domeingoederen en de hertogelijke ontgin­ningen in het landinrichtingsgebied St.-Oedenro­de. Rapport 188. DLO-Staring Centrum, Wageningen.

Chris de Bont, 1991. Plaats- en familienamen. Bespreking van: Rentenaar, R., Groeten van elders; plaats- en familienamen als spiegel van onze cultuur. Naarden, 1990. In: Historisch-Geografisch Tijdschrift 1991, nr. 9, p. 68.

1990

Bont, C. de en G.H.P. Dirkx, 1990. De historische geografie van bodem­beschermingsgebie­den in Overijssel. Rapport 40. Staring Centrum, Wageningen.

1989

Bont, C. de, 1989. Het cultuurhistorisch landschaps­onderzoek van het streekplangebied ‘Midden- en Oost-Brabant’: een historisch-geo­grafisch onderzoek. Rapport 17 (3 delen). Staring Centrum, Wageningen.

Bont, C. de en G.H.P. Dirkx, 1989. Historisch-geo­gra­fisch onderzoek van bodembescher­mings­gebieden in Overijssel. Rapport 2065. Stichting voor Bodemkartering, Wage­ningen.

Bont, Chris de, 1989. Archeologie Waterland. Bespreking van: Bos, J.M., 1988. Landinrichting en archeologie; het bodemarchief van Waterland. Dissertatie Universiteit van Amsterdam. Nederlandse Archeologische Rapporten 6. Amersfoort. In: Historisch-Geografisch Tijdschrift, 1989, nr. 7, p. 101-102.

1988

Bont, C. de, 1988. Boeren op de grens van land en water. In: Bont, C. de en G.H. Keunen, Katwoude; een dorps- en molenge­schiedenis. Utrecht, pp. 6-41.

Bont, C. de en J. Renes, 1988. De Historisch-land­schappelijke Kaart van Nederland, schaal 1:50 000; legenda en proefkarteringen. Reeks Landschapsstudies 11. Pudoc, Wage­ningen.

Chris de Bont, 1988. Ontwerpen in Brabantse zanddorpen. Bespreking van: Eerenbeemt, A.F.J.M. van den, 1986. Woonomgeving en nederzetting 4; de kultuurhistorie als inspiratiebron voor verdere ontwikkeling van stad en dorp; voorbeelden uit het zandgebied van Brabant. Vakgroep tuin- en landschapsarchitektuur van de Landbouwhogeschool Wageningen. Wageningen. In: Historisch-Geografisch Tijdschrift, 1988, nr. 6, p. 64-65.

1987

Bont, Chr. de, en  J.A.J. Vervloet, 1987. Het proefblad Heerlen van de Historisch‑Landschappe­lijke Kaart van Nederland 1:50.000, pp. 69-73. In: Barends, S., J. Renes, T. Stol, J.C. van Triest, R.J. de Vries en F.J. van Woudenberg (red.) . Het landschap van Zuid-Limburg. Matrijs, Utrecht. (tevens verschenen als Historisch-Geografisch Tijdschrift 5 (1987), nr. 1/2).

Bont, Chr. de, 1987. Reisgids langs oude industrie. Bespreking van: Nijhof, P. et al. Op zoek naar ons industrieel verleden; gids langs monumenten van bedrijf en techniek. Haarlem, 1986, In: Historisch-Geografisch Tijdschrift, 1987, nr. 5, p. 122-123.

1986

Bont, C.H.M. de, 1986. Het landschap van een waterige landstreek; enkele bladzij­den uit de geschiedenis van groot-Waterland. In: Wel en wee in Waterland 1, pp. 2-16.

Bont, C.H.M. de, 1986. Opbouw en toetsing van de legenda van de his­torisch‑landschappe­lijke kaart van Nederland 1:50.000. Rapport 1946. Stichting voor Bodemkartering. Wagenin­gen.

1985

Bont, C.H.M. de, 1985. De kartografie van de historisch‑landschappe­lijke kartering van Neder­land 1:50.000. In: Kartografisch Tijdschrift XI 3, pp. 53‑56.

Bont, C.H.M. de, 1985. De historisch-landschappelijke kartering van Nederland 1:50.000: enkele hoofdlijnen. K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift 19, pp. 442-449.

Bloemers, J.H.F.,  J.F. van Regteren Altena, T.J. Hoekstra,  C. de Bont, R.H.J. Klok, D. van Marrewijk en J. Meijering, 1985. Archeologie & ruimtelijke ordening [verslag van een] symposium [13] juni 1985. Geoplan, Amsterdam.

1983

Beenakker, J., en C. de Bont, 1983. De Bontkaart: een historisch‑geo­grafische landschaps­waarde­ring. Publicatie 11 van het Instituut voor Sociale Geografie. Universiteit van Amsterdam.

Bont, C.H.M. de, 1983. De historisch-landschappelijke kartering van Nederland; verslag over de periode 1-10-1982 – 30-9-1983. Stich­ting voor Bodemkartering, Wageningen.

Tot 1981

Diverse verslagleggingen Derdejaarsleeronderzoeken Historische Geografie Universiteit van Amsterdam (Gelderse Vallei en IJsseldal) onder begeleiding van G.J. Borger en Chr. de Bont