WAT BEHELST HET ONDERZOEK VAN PAGANELLUS MINOR

 

PAGANELLUS MINOR heeft jarenlange ervaring met zowel vraaggestuurd toegepast onderzoek als ook met verdiepend onderzoek. Bij het verdiepend onderzoek staat vakinhoudelijke kennisvermeerdering voorop; bij het toegepaste onderzoek ligt de vraagstelling vaak meer in de plannings- en erfgoedsfeer. In welke onderzoeksvariant U ook geïnteresseerd ben, voor PAGANELLUS MINOR staat binnen de geboden mogelijkheden de wetenschappelijke kwaliteit buiten kijf.

 

PAGANELLUS MINOR zoekt niet alleen voor U uit hoe mensen in het verleden een lang niet altijd mensvriendelijke omgeving  zo hebben ingericht dat het voor henzelf en hun nakomelingen een goede en veilige woonomgeving werd en zij er een bestaan in wisten te vinden, maar gaat ook met U na hoe deze kennis kan worden vertaald naar vragen vanuit Uw werk als planoloog, ruimtelijke vormgever, erfgoedspecialist of als opdrachtgever van meer verdiepend onderzoek

 

PAGANELLUS MINOR levert op maat gesneden antwoorden op Uw specifieke vraagstelling

  

PAGANELLUS MINOR is onderzoekstechnisch gezien een alleseter en maakt bij het historisch-geografisch onderzoek gebruik van origineel archiefmateriaal, gedrukte bronnen, oude kaarten en literatuur, maar ook van veel moderner materiaal als digitale bodemkaarten, luchtfoto's en digitale hoogtebestanden (AHN)

 

PAGANELLUS MINOR gaat in nauw overleg met U als opdrachtgever niet alleen na op welke manier Uw vragen zo goed mogelijk kunnen worden beantwoord maar besteedt ook veel aandacht aan de rapportage van zijn bevindingen (zie hieronder). Bij het historisch-geografisch onderzoek zijn, natuurlijk mede afhankelijk van Uw vakmatige interesse, drie benaderingswijzen, apart, of in combinatie, mogelijk:

  1. PAGANELLUS MINOR kan vanuit het heden teruggaan in de tijd en daarmee de ontginnings-, bewonings- en waterstaatsgeschiedenis van het huidige landschap ontrafelen, beschrijven en waarderen. Deze benadering is interessant voor erfgoedspecialisten die een cultuurhistorische waardebepaling van een gebied willen hebben, zoals gemeenten, provincies of provinciale landschappen
  2. PAGANELLUS MINOR kan ook zijn blikveld direct verplaatsen naar een moment of een periode in een verder verleden en zo goed mogelijk de landschappelijke situatie van dat moment en de plek van de mens daarin reconstrueren; noodzakelijk informatie voor historici en archeologen (gemeentelijke en provinciale archeologische diensten) op zoek naar een historisch-ruimtelijke context voor historische bevindingen of archeologische vondsten. Deze werkwijze biedt ook erfgoedspecialisten de mogelijkheid om hun cultuurhistorische gebiedswaardering te vervolmaken
  3. PAGANELLUS MINOR kan U het verhaal van de ontginnings-, bewonings- en waterstaatsgeschiedenis van een gebied chronologisch presenteren, dus vanaf het eerste moment dat kolonisten een gebied voor agrarisch gebruik geschikt maakten of de eerste niet-agrarische dorpen en steden ontstonden, tot op de dag van vandaag, of vanaf, of tot elk door U gewenst moment in het verleden. Ervaring leert dat een chronologische presentatievorm het best aansluit bij de wijze waarop we gewend zijn de 'geschiedenis' tot ons te nemen

 

(concept)Kaart 3 bij: Bont, Chr. de, Amsterdamse boeren; een historische geografie van het gebied tussen de duinen en Gooi in de middeleeuwen.

Verschenen begin november 2014 bij Verloren in Hilversum als tweede deel in de reeks Waterstaat, Cultuur en Geschiedenis

 

In de praktijk bestaat het werk van PAGANELLUS MINOR uit een wetenschappelijk verantwoorde mix van deze drie benaderingen, geheel toegespitst op Uw wensen als opdrachtgever.

 

HOE RAPPORTEERT PAGANELLUS MINOR

 

PAGANELLUS MINOR is zich ter dege bewust van het feit dat dit type onderzoek meestal wordt betaald met gemeenschapsgeld; PAGANELLUS MINOR voelt zich dan ook verplicht om zijn bevindingen in zo begrijpelijk mogelijke taal en vorm te rapporteren, toegespitst op Uw wensen als vak- of erfgoedspecialisten, maar ook toegankelijk en genietbaar voor de geïnteresseerde burger

 

PAGANELLUS MINOR rapporteert in nauw overleg met U als opdrachtgever. Wordt het een boek, een rapport, of alleen een digitaal bestand; wilt U een op de opdracht gerichte, rijk geïllustreerde lezing of een mooie veldexcursie, het is allemaal mogelijk

 

PAGANELLUS MINOR maakt in pricipe alle afbeeldingen en kaarten zelf; zo nodig op wandkaart-formaat